1. ข้อมูลผู้จองทัวร์
                           ชื่อ : *
                         สกุล : *
                    โทรศัพท์ : - *
                       แฟกซ์ :
                        Email : *
              สถานที่ติดต่อ : *


     2. ข้อมูลโปรแกรมทัวร์

                     ประเทศ :
                         รหัส : (ไม่ทราบรหัส คลิ๊กที่นี่)
                  จำนวนคน : คน
               เดินทางโดย : วันเดินทาง : Click Here to Pick up the date (ให้คลิกเลือกวันที่จากตารางเท่านั้น)
          ค่าบริการท่านละ : บาท รวมเป็นเงิน : บาท
           ชำระค่าจองทัวร์ : บาท
        คงเหลืออีกจำนวน : บาท ชำระเงินภายในวัน : Click Here to Pick up the date (ให้คลิกเลือกวันที่จากตารางเท่านั้น)

     3. รายชื่อผู้เดินทาง (กรณีไปต่างประเทศกรุณาระบุเป็นภาษาอังกฤษตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง)
  1.ชื่อผู้เดินทาง เลขที่หนังสือเดินทาง : วันเกิด : วันหมดอายุ :
  2.ชื่อผู้เดินทาง เลขที่หนังสือเดินทาง : วันเกิด : วันหมดอายุ :
  3.ชื่อผู้เดินทาง เลขที่หนังสือเดินทาง : วันเกิด : วันหมดอายุ :
  4.ชื่อผู้เดินทาง เลขที่หนังสือเดินทาง : วันเกิด : วันหมดอายุ :
  5.ชื่อผู้เดินทาง เลขที่หนังสือเดินทาง : วันเกิด : วันหมดอายุ :


  ** หมายเหตุ **

  1. ชำระเงินจองทัวร์ตามจำนวนเงินค่าจองทัวร์ที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง จำนวนเงินที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าจองทัวร์ให้ท่านทั้งหมด ยกเลิกภายใน 15-25 วันก่อนการเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 50% ยกเลิกภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าจองทัวร์ และหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
    (ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดต่อเนื่อง ยกเลิกหลัง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทางสำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าจองทัวร์มาแล้วเท่านั้น
  4. กรุณาศึกษารายละเอียด โปรแกรมการเดินทาง เงื่อนไขการบริการก่อนทำการจองทัวร์
  5. ข้อมูลที่ท่านได้กรอกหลังจากการ Submit แล้วโปรแกรมจะทำการบันทึกวันและเวลาไว้

 
Reserve Form v1.9 Copyright © 2013 Developed by iRoakee.