www.Bondstreettour.com บอนด์สตรีททัวร์
ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน ทัวร์บาหลี ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์อินโดจีน ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง เว้ ดานัง ทัวร์ลาว ทัวร์เขมร
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ 11/3450
 
ค้นหาคำที่ต้องการ

 
โทร 02 980 0530 -1 
Hotline 086-344432
5
   
   
         
 
 
รหัส
โปรแกรมทัวร์
สายการบิน
ภาพการเดินทาง
ใบนัด
 
 
รหัส 203
ทำบุญ ถวายเทียน สืบชะตาชีวิต เมืองน่าน 3 วัน 2 คืน 3,900.-
อุตรดิตถ์ บ้านประทับใจ ถวายเทียน ไหว้พระ 9 วัด เมืองน่าน
พิธีสืบชะตา ต่ออายุแบบล้านนา แพร่ พระธาตุช่อแฮ

เดินทางวันที่ 2-4 ส.ค. 55 (วันเข้าพรรษาค่ะ)

เพียงท่านละ 3,900 บาท   

 
 
วันแรก
วันแรก กรุงเทพฯ นครสวรรค์  พิษณุโลก แพร่ น่าน
 
 
06.00 น.

10.00 น.

พร้อมกันที่ปั้มน้ำมันคลาเท็กส์งามวงศ์วาน พงษ์เพชร ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ทันสมัย เดินทางขึ้นเหนือสู่จังหวัดน่าน ตามเส้นทาง ถนนสายเอเชีย บริการอาหารเช้า(กล่อง) บนรถ ผ่านจังหวัดนครสวรรค์  สู่จังหวัดพิษณุโลก
เดินทางถึง จังหวัดพิษณุโลก นำท่านไปกราบไหว้ พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก อยู่ภายในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ เป็นวัดสําคัญที่สุดของ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมแมน้ำน่าน ฝั่งตะวันออก ริมถนนพุทธบูชา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง เป็นวัดหลวงชั้นเอก "วรมหาวิหาร" ภายในวิหารของวัด เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช หรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า " หลวงพ่อใหญ่"

 
  เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร  
  บ่ายเย็น

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่จังหวัดน่าน ตามเส้นทาง เด่นชัย อุตราดิตถ์  ถึงจังหวัดแพร่ นำท่านไปชม บ้านประทับใจ  เป็นบ้านไม้สักทั้งหลัง ผู้เป็น เจ้าของบ้าน คือ คุณพ่อกิจจา ชัยวัณณคุปต์ เป็นบ้านส่วนบุคคล ตั้งอยู่ในเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ ได้ริเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515โดย ท่านเป็นผู้ ออกแบบแปลนและตกแต่งบ้านด้วยตัว ท่านเอง โดยใช้ไม้สักท่อน ขนาดใหญ่ ตั้งเป็นเสาบ้านจำนวนทั่งหมด 130 ต้น ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เป็นบ้านพักอาศัยได้ประมาณ 5 ปี จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่จังหวัดน่าน
เดินทางถึงจังหวัดน่าน นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารรีสอร์ท

 
วันที่สอง
ถวายเทียน ไหว้พระ ๙ วัดเมื่องน่าน
 
  06.00 น.

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท  หลังอาหารนำท่านไปร่วมกันทำบุญ ถวายเทียนพรรษา วัดเมืองน่าน ๙ วัด การไหว้พระ แสดงออกถึงความศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน เพื่อความเป็นสิริมงคลและความก้าวหน้าในชีวิต ทั้งยังมีความเชื่ออีกว่า หากขอพรอันใดแล้วอานิสงฆ์ของการไหว้พระจะดลบันดาลให้สมประสงค์ตามพรที่ขอนั้น  คติการไหว้พระ ๙ วัด  มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้เลข ๙ ยังพ้องกับคำว่าก้าว อันหมายถึงความก้าวหน้า เพิ่มพูนทั้งความมั่นคงของชีวิตความมั่นคงของทรัพย์สิน ความมีชื่อเสียงความมีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

วัดที่ 1 วัดพระธาตุแช่แห้ง               พระธาตุเจดีย์คู่เมืองน่าน
วัดที่ 2 วัดสวนตาล                        นมัสการพระเจ้าทองทิพย์ ทิพย์แห่งทอง
วัดที่ 3 วัดหัวข่วง                          หอไตรเอกลักษณ์ช่างน่าน
วัดที่ 4 วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร     วัดหลวงกลางเมือง
วัดที่ 5 วัดภูมินทร์                         สถาปัตยกรรมล้ำค่า

 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  บ่าย
วัดที่ 6 วัดพญาภู                           พระคู่งามปางลีลาค่าควรเมือง
วัดที่ 7 วัดมิ่งเมือง                         มิ่งมงคลแห่งชีวิต
วัดที่ 8 วัดพญาวัด                         วัดเป็นใหญ่แห่งวัด
วัดที่ 9 วัดศรีพันต้น                        ภาพเขียนประวัติศาสตร์เมืองน่าน
 
  เย็น

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม
พิธีสืบชะตาต่ออายุแบบล้านนา น่าน นครสวรรค์  กรุงเทพฯ
 
  เช้าเที่ยง
ค่ำ

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงกลาง
๙.วัดหนองแดง
นำท่านถวายเทียน ณ วิหารไทลื้อ วัดหนองแดง ตั้งอยู่ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ภายในวัด มีลานกว้างร่มรื่น ช่อฟ้าพระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค์ (ศีรษะเป็นช้าง ตัวเป็นหงส์) ซึ่งชาวไทลื้อเชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูง จากสวรรค์ เชิงชายประดับไม้ฉลุลายน้ำหยาด ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของชาวไทลื้อ องค์พระประดิษฐานบนฐาน ชุกชี เรียกว่า "นาคบัลลังก์" จากความเชื่อที่ว่านาคเป็นเครื่องหมายแห่งความสง่างาม ความดี และเป็น อารักษ์แห่งพุทธศาสนา จากนั้นนำท่านร่วมพิธีกรรม สวดมนต์สืบชะตาต่ออายุแบบล้านนา เพื่อเพิ่มความ เป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรื่องต่อตัวเองและครอบครัว (วัดที่สืบชะตาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่จังหวัดแพร่

          
 
  เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร  
  บ่าย
เย็น
23.00 น.

ถึงจังหวัดแพร่ นำท่าน นำท่านกราบสักการะ พระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระธาตุ ช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ที่บรรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้า มีประวัติความเป็นมาว่าสร้างในสมัยสุโขทัย เป็นพระธาตุรูปทรง แปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง สูงประมาณ ๓๓ เมตรศิลปะแบบเชียงแสนบุด้วยทองดอกบวบ เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของคนเกิดปีขาล(เสือ) ผู้ที่ได้มาเที่ยว จังหวัดแพร่ สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือการได้ไปเที่ยววัดพระธาตุช่อแฮ และไปกราบไหว้พระเจ้าทันใจ และหลวงพ่อ ช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัว จากนั้นสมควรแกเวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
รับประทานอาหาเย็น  จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่นครสววรค์
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 
     
   
อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้ชั้นต่ำ 30 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง)
  ค่าบริการหมายเหตุ
ผู้ใหญ่ ท่านละ3,900บาท (ไม่มีราคาเด็ก)
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ1,500     บาท

กรณีท่านต้องการเป็นเจ้าภาพ ต้นเทียน พร้อมฐานรอง เพิ่มท่านละ 999 บาท

เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลเมื่อจองทัวร์แล้ว ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินมัดจำ ค่าทัวร์ ทุกกรณี
 
  ราคานี้รวม


ราคานี้ไม่รวมหมายเหตุ
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ตลอดรายการ  2. ค่าโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)   3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  4. ค่าธรรมเนียมเข้าชม  5. ค่ามัคคุเทศก์และ เจ้าหน้าที่บริการ 6. ค่าน้ำดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  ทีวี ช่องพิเศษ 2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  การประท้วง  การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความรับผิดขอบของบริษัทฯ 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษี ไม่ต้องจ่าย) ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 200 บาท

กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนการจองตั๋วของท่าน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขการจอง
                     -
  ชำระเต็มจำนวนเมื่อท่านตกลงเดินทาง

  การโอนเงิน

                     
  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางกชมนพร  บำเพ็ญนรกิจ

                     -
  ธนาคาร กรุงเทพ                            ออมทรัพย์             สาขาย่อยถนนสามัคคี            061 - 0 - 30873 - 6

                     -
  ธนาคาร กสิกรไทย                         ออมทรัพย์             สาขาย่อยถนนสามัคคี            442 - 2 - 19271 - 4

    
                  -
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์                      ออมทรัพย์             สาขาย่อยถนนสามัคคี            384 - 2 - 00968 - 2
                   หากท่านได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อผู้จองทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, โปรแกรมที่จอง,
                   วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ FAX มายัง เบอร์ 02-573-2469 จะถือว่าการจองจะสมบูรณ์
  หมายเหตุ • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

• บริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การเมือง จลาจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

•
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

•
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ในกรณีอื่นๆ

•
ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่  การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

•
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน  เวลาบิน และโรงแรม โดยจัดในระดับเทียบเท่ากัน

 
  
เที่ยวไหนดี : คลิกชมภาพในทริปของบอนด์สตรีททัวร์ก่อนตัดสินใจ ภาพจริง สถานที่จริง เที่ยวสนุก พักสบาย อาหารอร่อย + ไกด์สาว+สวย+ไกด์น่ารัก+ ไกด์หล่อล่ำ + บริการประทับใจ
 
 

บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด

Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

เลขที่ 5 ซอย สามัคคี 58/2 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร. 02 980 0530 -1 , 02 980 1773 -4 , 086 - 3444325
โทรสาร 02 573 2469
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
อีเมล์ : bondstreet_tour@hotmail.com


แผนที่บริษัท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย TAT สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

เว็บการท่องเที่ยว


การท่องเที่ยว (ท.ท.ท.)
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
สมาคมท่องเที่ยว
สมาคมโรงแรมไทย

สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
ตำรวจท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น
การท่องเที่ยวมาเลเซีย
การท่องเที่ยวสิงคโปร์
อสท.เกาหลี
การท่องเที่ยวฮ่องกง

Airlines


Air Asia
 Thai Airways
Nok Air
Bangkok Airways
Business Air
One Two Go
Tiger Air
Asiana Airlines
Korean Air
Myanmar Airway
Jeju Air

Airlines


 Jet Star Asia
 Singapore Airlines
Malaysia Airlines
Cathay Pacific
Air China
Royal Jordanian
Cina Eastern
Emirates
Egypt Air